چهارشنبه , ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
خانه » بیمه » ستایش شریعتمداری از خدمات بیمه ملت به بازنشستگان

ستایش شریعتمداری از خدمات بیمه ملت به بازنشستگان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خدمات شرکت بیمه ملت به بازنشستگان را ستود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خرد و کلان، محمد شریعتمداری در یادداشتی که در سالنامه شرکت بیمه ملت منتشر شده، نوشته است: در عصـر حاضر کـه جوامـع مختلف عمومـا با پدیـده سـالمندی روزافـزون جمعیت سـالمندان و بازنشسـتگان روبه رو هسـتند، باید سـاختار نظـام تامین اجتماعـی را به گونـه ای تعریف کـرد و بنا نهاد کـه از یک سـو پاسـخگوی دغدغه ها و مطالبات اصلی این قشـر از جامعه باشـد و از سـوی دیگر زمینه آسـایش و آرامش آنها را نیز فراهـم کند.

تردیـدی وجود نـدارد کـه چنانچه به چالش هـا و مشـکلات دوران سـالمندی و بازنشسـتگی توجهی نشـود و برای مدیریت و برنامه ریزی اصولی در این حوزه اقدامـی هدفمند، منسـجم و همه جانبه با مشـارکت همـه دسـتگاه ها و نهادها صورت نگیرد، شـاهد افزایـش هزینه های عمومی، فشـار بـر نظـام تامین اجتماعی و بحران هـای اجتماعی و سیاسـی خواهیـم بود.

در طول یک سـال گذشـته کـه سـایه ویـروس کرونـا، آسـمان زندگـی همه را تیـره و تـار سـاخت، بازنشسـتگان نیـز در معـرض تهدیدهـای مختلفـی قـرار گرفتنـد، اما بـا وجـود همـه محدودیت هـای موجود تـلاش کردیـم تا بـا ایجاد شـرایط مناسـب با کمترین هزینه و آسـیب از این مرحله سـخت عبـور کنیم.

در شـرایط کنونـی با شـیوع ویـروس کرونـا، احسـاس آرامـش روانی بسـیاری از مـردم سـلب شـده اسـت و بـا توجه بـه ضـروری بـودن «بیمـه» بـرای همه افـراد، «صندوق بازنشسـتگی کشـوری» طـی تفاهم نامـه ای با «بیمـه ملت»، با حرکت به سـمت رفـع نیازهـای بیمه ای بازنشسـتگان و توسـعه تـوان خرید آنهـا به ویژه در شـرایط اقتصادی کنونـی، امکان خریـد انـواع بیمه نامه را برای این قشـر از جامعه، بـا تخفیف ویـژه و به صورت اقسـاط فراهـم آورد. این حرکـت از جملـه قراردادهای بـزرگ در صنعـت بیمه محسـوب می شـود تا به قشـر عظیمـی از پیشکسـوتان جامعه، خدمـات باکیفیـت و مطلوب ارائه شـود.

شرکت بیمه ملت که طی ۹ سال متوالی دارای رکورد توانگری مالی بالای ۲۰۰ در ارائه خدمات بیمه بوده، از موارد قابل توجه در انتخاب بیمه گر این تفاهم نامه بوده است. در سـال جـاری نیـز تصمیم بـر افزایش سـرمایه، نقطـه قوتـی دیگـر بـرای ایـن شـرکت و صنعـت بیمـه محسـوب می شـود تا تعهـدی باشـد که بـا ارائـه بیمه نامـه پوشـش بیمـاری کرونـا، امنیـت روانی را بـرای بازنشسـتگان عزیز، خانـواده و منتسـبین آنهـا فراهـم آورد.

عزیزانی که یک عمـر در جایگاه هـای مختلف بـرای آبادانی و پیشـرفت این کشـور خدمت کرده و بـدون شـک مسـتحق امنیت روانـی هسـتند. بر اسـاس ایـن تفاهم نامه بـا حق بیمـه ای بسـیار اندک، این افراد پوشش های بیمه گسترده خواهند داشت و این روند با گسترش پوشش های بیمه ای نیز همراه خواهد بود.

در وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، همان طـور که بارها اعـلام کرده ایم متعهد به رعایت حقوق شـهروندی همه اقشـار مردم و از جمله قشـر فرهیخته سـالمند و بازنشسـته هسـتیم و این اصـل، محـور تمـام برنامه ریزی هـا و فعالیت های این وزارتخانه اسـت.

امیدواریـم روند پیگیری و رسـیدگی بـه مطالبات و خواسـته های بازنشسـتگان کـه همـواره از دغدغه هـای اصلـی دولـت و بـه ویـژه وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی بـوده است، کماکان اسـتمرار یابد و شـاهد ارتقـای روزافزون سـطح زندگی عزتمندانـه، توام بـا آرامـش و بـدون دغدغه ایـن عزیزان باشـیم.

* کد خبر: 14821

این را نیز بررسی کنید

قیمت خودرو

ترکیب جدید هیات‌ مدیره بیمه ملت انتخاب شدند

در اولین جلسه اعضای هیات مدیره جدید بیمه ملت، رییس و نائب رییس هیات مدیره …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *